Op deze pagina vindt u een toelichting op de verschillende onderdelen die worden weergegeven bij alle scenario's.


TOELICHTING SCENARIO'S

In dit blok wordt het risicotype globaal beschreven.

De foto geeft een impressie van het betreffende risico.

Scenario

Het scenario geeft een beschrijving van het mogelijke verloop van het incident. Daar waar mogelijk is gebruik gemaakt van voorbeelden in Zuidoost-Brabant.

Impact

Per ramp- of crisisscenario wordt een impactanalyse uitgevoerd om inzicht te krijgen in de aard, de omvang en de schaal van de gevolgen van elk ramp- en crisisscenario. De eindscore van de impact wordt bepaald door een gewogen gemiddelde van verschillende impactcriteria welke in het blok hiernaast worden weergegeven.

Specifieke impact
De eindscores zijn: beperkt, aanzienlijk, ernstig, zeer ernstig en catastrofaal gevolg.

De hoeveelheid streepjes voor de aangeven effecten (variëren van 1 tot 5 streepjes) geven aan hoe groot de impact is.

I Gebrek primaire levensbehoeften

I Financiële schade

I Aantasting natuur en milieu

I Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

I Maatschappelijke impact

I Effecten cultureel erfgoed

Het risico is (voornamelijk) van toepassing in de gemeenten die zijn uitgelicht in dit kader.

Waarschijnlijkheid

De waarschijnlijkheid wordt gedefinieerd als de kans dat een scenario plaats vindt. Dit wordt bepaald aan de hand van historie, statistieken (indien beschikbaar) en expertmeningen.

Voor het bepalen van de waarschijnlijkheid wordt een indeling in vijf klassen gehanteerd:


  • Zeer onwaarschijnlijk: geen concrete aanwijzingen en gebeurtenis wordt nauwelijks voorstelbaar geacht (< 0,05% kans).
  • Onwaarschijnlijk: geen concrete aanwijzingen, maar gebeurtenis wordt enigszins voorstelbaar geacht (0,05-0,5% kans).
  • Mogelijk: geen concrete aanwijzingen, gebeurtenis is voorstelbaar (0,5-5% kans).
  • Waarschijnlijk: de gebeurtenis wordt zeer voorstelbaar geacht (5-50% kans).
  • Zeer waarschijnlijk: concrete aanwijzingen dat de gebeurtenis plaats zal vinden (50-100% kans).

Trend

Hier worden ontwikkelingen beschreven die van invloed kunnen zijn op de impact en/of waarschijnlijkheid van het risico.

Cascade effecten

Het scenario kan andere problemen tot gevolg hebben; dit worden cascade-effecten genoemd. Deze cascade-effecten kunnen de impact van het scenario vergroten.

Maatregelen

In het blok ‘maatregelen’ is te zien wat (veelal) overheden op dit moment doen om het risico te verkleinen. Die maatregelen kunnen preventief (gericht op het voorkomen) en reactief zijn (gericht op handelen als het incident zich voordoet). Een volledig en actueel overzicht is ondoenlijk. Beoogd is op hoofdlijnen zichtbaar te maken welke inspanningen, specifiek voor het betreffende risico, op dit moment al aan de orde zijn.

Capaciteit

Dit betreft een inschatting van de capaciteiten in de regio die nodig zijn om het incident aan te kunnen. Het gaat dan meestal om menskracht en middelen binnen de politie, brandweer, gezondheidskundige sector en de gemeenten. Deze inschatting vindt plaats aan de hand van drie kleuren:


  • groen: voldoende
  • oranje: mogelijk onvoldoende
  • rood: onvoldoende


Daar waar de capaciteit (mogelijk) onvoldoende is wordt dit kort toegelicht.