PANDEMIE

Dit scenario beschrijft een grootschalige besmetting van mens op mens met gezondheidsklachten die behandeld dienen te worden. Een dergelijke grootschalige uitbraak kan maatschappelijke ontwrichting tot gevolg hebben. Het meest waarschijnlijk is een pandemie veroorzaakt door een nieuw griepvirus. Toch zijn er ook meer scenario’s denkbaar, bijvoorbeeld een uitbraak van SARS of MERS.

Scenario

Er breekt een grieppandemie uit, waarbij 25% van de bevolking in Zuidoost-Brabant griep krijgt. Op basis van het inwoneraantal heeft de GGD becijferd dat gedurende de 8 weken dat een pandemie naar verwachting duurt, 190.000 mensen in onze regio griep krijgen, 47.500 mensen een beroep doen op de huisarts, 510 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis en ongeveer 205 mensen overlijden.

Het grote aantal zieken zal een enorm effect hebben op het maatschappelijk leven, vooral tijdens de piek van de pandemie in de derde tot vijfde week. Mensen die niet ziek zijn blijven thuis om voor zieke familieleden te zorgen en anderen komen uit angst voor besmetting de deur niet meer uit.

waarschijnlijkheid
Waarschijnlijk

impact
Catastrofaal

Specifieke impact

IIIII Slachtoffers

IIIII Financiële schade

IIIII Impact dagelijkse leven

IIII Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

Trend

 • De mondiale mobiliteit neemt toe, waardoor virussen zich sneller verspreiden.
 • De groep kwetsbare ouderen die zelfstandig wonen wordt steeds groter. Tijdens een pandemie zal deze groep een groter beroep doen op de zorg, waardoor deze nog verder onder druk komt te staan.
 • Los van een pandemie bestaan er tekorten aan zorgpersoneel. De verwachting is dat deze tekorten de komende jaren verder toenemen. Dit kan in combinatie met een pandemie leiden tot extra personeelstekorten.

Cascade effecten

 • Vitale infrastructuur, zoals elektriciteit en goede zorg, komt in de problemen door personeelsgebrek.
 • Politie, brandweer en gemeenten moeten prioriteiten stellen, incidentbestrijding krijgt voorrang.
 • Er ontstaat maatschappelijke ontwrichting doordat goederen en diensten niet meer geleverd kunnen worden.
 • Er ontstaan problemen met de openbare orde. Mensen gaan zorg afdwingen, voornamelijk bij apothekers, ziekenhuizen en huisartsen.
 • Zorgcontinuïteit komt in de knel.

Maatregelen

Preventief

 • Algemene antivirale middelen, niet specifiek voor het betreffende virus.
 • GHOR/GGD’en hebben draaiboeken opgesteld die de effecten van een pandemie moeten beperken.
 • Veel bedrijven en overheidsinstellingen hebben continuïteitsplannen opgesteld.
 • Op basis van de recente ervaringen met de griepepidemie werkte de GHOR, in samenwerking met de ketenpartners, maatregelen uit (bijvoorbeeld cohortverpleging). De GHOR en partners kunnen deze maatregelen toepassen om de zorgcontinuïteit op peil te houden.


Reactief

 • Een vaccin kan pas ontwikkeld worden tijdens de uitbraak van een pandemie. Vaccins kunnen dus niet voorkomen dat pandemieën uitbreken, maar wel de impact ervan beperken.
 • In Zuidoost-Brabant fungeert tijdens een pandemie het Coördinatieorgaan Infectieziekten, waarin alle eerste- en tweedelijns zorgpartners zitting hebben. Het Coördinatieorgaan heeft als taak de situatie in de regio te monitoren, knelpunten te signaleren en maatregelen binnen de keten af te stemmen.

Onvoldoende capaciteit

De capaciteiten van de geneeskundige hulpverlening zijn onvoldoende, omdat zij dubbel worden geraakt bij een pandemie. Ze kampen immers zelf met grote personeelstekorten, maar worden daarnaast ook nog eens extra belast door het grote aantal hulpvragen van zieke mensen.


De andere hulpdiensten zullen aan bepaalde werkzaamheden prioriteit moeten geven, omdat ook bij hen veel medewerkers ziek zullen zijn of thuis zullen blijven om voor zieke naasten te zorgen.