GROTE BRAND
in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie

In de regio zijn diverse objecten aanwezig die onder het crisistype ‘grote brand in gebouwen met een grootschalige publieksfunctie’ kunnen vallen. Een belangrijk aspect hierbij is de grote hoeveelheden mensen die aanwezig kunnen zijn in dergelijke gebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan voetbalstadions, scholen, treinstations, vliegvelden, evenementgebouwen en uitgaanscentra. Als uitgangspunt geldt dat de gebouwen voldoen aan een minimaal veiligheidsniveau waarbij veilig vluchten mogelijk is. Hoewel brand in zulke gebouwen met enige regelmaat ontstaat, wijst de praktijk uit dat dit zelden leidt tot veel slachtoffers. Wanneer niet aan de voorschriften is voldaan, kunnen de gevolgen veel groter zijn.

Brand in café-restaurant De Vooruitgang - Arno van der Linden

Scenario

Er is brand in het Klokgebouw te Eindhoven tijdens een drukbezocht concert. Tijdens dit feest zijn enkele duizenden bezoekers aanwezig, waaronder diverse personen onder invloed van drank en/of drugs. Het gebouw wordt na het ontdekken van de brand door de beveiliging en BHV ontruimd. Hierbij wordt rekening gehouden met slachtoffers die in paniek zijn, en die ademhalingsproblemen of brandwonden hebben opgelopen. Als gevolg van verdrukking kunnen mensen gewond raken of zelfs komen te overlijden.

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

III Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Cascade effecten

De omgeving heeft last van de brand, afhankelijk van de locatie. Gebouwen met een grootschalige publieksfunctie staan vaak in het centrum van dorpen en steden. Bij de brand in café-restaurant de Vooruitgang in Eindhoven (2013) moesten ook winkelcentrum de Heuvelgalerie, het casino en het muziekcentrum voor langere tijd worden ontruimd. De parkeergarage was ook niet meer toegankelijk en stond deels onder water door het bluswater.

Maatregelen

Preventief

  • De Brabantse veiligheidsregio’s hebben een zestal ‘kernwaarden’ met betrekking tot de inrichting van een veilige leefomgeving opgesteld. Deze kernwaarden worden gebruikt in de advisering richting gemeenten. Wanneer, bij de inrichting van een gebied en/of gebouw, met deze kernwaarden rekening wordt gehouden verminderen de risico’s.
  • In het bouwbesluit is een aantal bouwkundige maatregelen (bijvoorbeeld met betrekking tot de draagconstructie, (sub-) brandcompartimentering en vluchtroutes), installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie en blusmiddelen) en organisatorische maatregelen (BHV organisatie) opgenomen waar een gebouw aan moet voldoen.
  • Voorafgaand aan de afgifte van vergunning moet de organisatie van grote evenementen een veiligheidsplan opstellen met daarin onder andere een risicoanalyse. Bij grote evenementen vindt er een multidisciplinaire voorbereiding plaats (onder andere met de brandweer).

Voldoende
capaciteit