INCIDENT GEVAARLIJKE STOFFEN

bij opslag grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in een chemisch bedrijf

Een chemisch incident is een incident dat zich meestal voordoet in een omvangrijk chemisch bedrijf, een BRZO-bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen). In de regio Zuidoost-Brabant zijn er elf BRZO-bedrijven. Branden in BRZO-bedrijven hebben een grote impact, omdat de effecten vaak buiten de perceelsgrens komen en van invloed zijn op de omgeving. Vaak betreffen het branden waarbij schadelijke stoffen vrijkomen, die zich over een groot gebied verspreiden.

Incident met opslag van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen in stationaire inrichting - Brand Addapt - Sem van Rijsel

Scenario

Er ontstaat een brand in een BRZO-bedrijf waarbij CO (koolstofmonoxide) vrijkomt. De reikwijdte van de giftige rookwolk is circa 10 kilometer. Voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn, heeft de stof al nabijgelegen woonwijken bereikt. Er vallen 15 doden en honderden gewonden.

impact
Zeer ernstig

Specifieke impact

IIIII Slachtoffers

III Financiële schade

II Aantasting natuur en milieu

I Impact dagelijkse leven

IIII Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Onwaarschijnlijk

Cascade effecten

Als gevolg van milieuverontreiniging kan flora en fauna beschadigen.

Maatregelen

Preventief

  • De Brabantse veiligheidsregio’s hebben een zestal kernwaarden met betrekking tot de inrichting van een veilige leefomgeving opgesteld. Deze kernwaarden gebruikt de regio in de advisering richting gemeenten. Wanneer men bij de inrichting van een gebied en/of gebouw met deze kernwaarden rekening houdt, verminderen de risico’s.
  • Voor de 'zware' BRZO-bedrijven zijn rampbestrijdingsplannen conform wetgeving opgesteld. De plannen bevatten essentiële informatie over deze bedrijven en afspraken over de rampenbestrijding, zodat een brand zo snel en effectief mogelijk bestreden kan worden.

Voldoende
capaciteit