NATUURBRANDEN

In Zuidoost-Brabant is veel heide- en bosgebied aanwezig (ruim 25.000 hectare). In dit gebied kunnen (grote) natuurbranden ontstaan. Bij een brand gaan vaak vele soorten fauna en soms zeer zeldzame diersoorten verloren. Omdat de evacuatietijd bij een onbeheersbare natuurbrand enkele uren kan duren, kan dit problemen opleveren bij het ontruimen van recreatieterreinen, verzorgingstehuizen, bedrijven en bewoonde bosrijke gebieden in de omgeving van de natuurbrand. Bovendien kan de beperkte bereikbaarheid, toegankelijkheid en ontsluiting van gebieden problemen opleveren voor hulpdiensten. Hierdoor kunnen ze terreinen niet snel ontruimen. Problematisch is ook dat de richting en snelheid van een onbeheersbare natuurbrand moeilijk voorspelbaar zijn.


In de regio worden de woonkernen niet direct bedreigd. Het risico beperkt zich tot heidegebieden en bospercelen. Hier bevinden zich (natuur-)campings, villa’s en gebieden met recreatieve en militaire functies.

Bos- en heidebrand Eersel - Paul van Woerkum

Scenario

Er ontstaat een natuurbrand van 2 hectare (20.000 m²). Een dergelijke grote brand is uitzonderlijk maar niet ondenkbaar bij een extreem droge periode, een zeer sterke wind en een moeilijk bereikbaar terrein.

impact
Ernstig

Specifieke impact

I Slachtoffers

II Financiële schade

IIII Aantasting natuur en milieu

II Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

II Effecten cultureel erfgoed

waarschijnlijkheid
Zeer waarschijnlijk

Trend

Het aantal bosbranden neemt toe door grote perioden van droogte als gevolg van klimaatverandering. Bij droogte zijn de omstandigheden voor het ontstaan van een brand ‘gunstiger’. Ook kan een eventuele brand zich sneller uitbreiden, waardoor de impact toeneemt.

Cascade effecten

 • Afsluiting van (snel)wegen met ernstige ontregeling van het verkeer tot gevolg.
 • Afsluiting van spoorwegen met ernstige ontregeling treinverkeer tot gevolg.
 • Uitval van elektriciteit, want elektriciteitsmasten lopen door getroffen gebieden.

Maatregelen

Preventief

 • Staatsbosbeheer neemt preventieve maatregelen ter voorkoming van bosbranden (bijvoorbeeld preventief afbranden).
 • Met behulp van de Risico-Index Natuurbranden (RIN) is er per (risico)gebied gekeken hoe het gebied in elkaar zit en hoe hoog het risico daardoor is en zijn op basis hiervan maatregelen getroffen.
 • Aanleg bluswatervoorzieningen in natuurgebieden.
 • Voor een aantal natuurgebieden zijn aanvalsplannen opgesteld.
 • De standaard inzetvoorstellen worden aangepast bij (te verwachten en/of) aanhoudende droogte, zodat meteen met een grotere slagkracht kan worden opgetreden.

Reactief

 • Inzet loonwerkbedrijven voor mensen en materieel (bijvoorbeeld een kraan met grijper) door de brandweer op basis van een ’waakvlamovereenkomst’.
 • Voor het inzichtelijk maken van de brand en de ontwikkeling kunnen drones worden ingezet (bijvoorbeeld het droneteam van veiligheidsregio Midden- en West Brabant).
 • De inzet van blushelikopters (‘Fire Bucket Operations’) kan bij defensie worden aangevraagd. Of deze kunnen worden ingezet hangt onder meer af van de weersomstandigheden en het tijdstip (niet in het donker). Zij worden hierbij ondersteund door een speciaal opgeleid team vanuit veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.

Voldoende
capaciteit