STORM EN WINDHOZEN

Begin 2018 werd een deel van Brabant getroffen door een zeer zware storm. De vele omgewaaide bomen leidden op veel plaatsen tot stremming van de infrastructuur. Daarnaast is bij een zware storm vaak sprake van veel schade aan gebouwen waarbij verschillende veiligheidsrisico’s ontstaan, zoals rondvliegende takken en het loskomen van delen van gebouwen. Lichte windhozen komen in Nederland vrijwel jaarlijks voor. Ook de hagelstorm in 2016 heeft een grote impact op de regio gehad.

Stormschade na windhoos in Bladel - Paul van Woerkum

Scenario

Er woedt een storm die een tijdelijke ontwrichting van de maatschappij tot gevolg heeft. Er is veel schade aan gebouwen en infrastructuur, die niet meer begaanbaar is. Het hoogtepunt van de storm valt samen met de avondspits. Doordat op dat moment veel mensen in beweging zijn, vallen er 3 doden en 10 gewonden. De ontregeling van de samenleving is groot, omdat het verkeer in het gehele land stil komt te liggen. Na de storm duurt het enige tijd voordat de wegen en spoorwegen weer vrij zijn van omgewaaide bomen en storingen aan de elektriciteitsvoorziening zijn hersteld. Het vliegverkeer van en naar Eindhoven Airport komt gedurende enkele uren stil te liggen.

waarschijnlijkheid
Zeer waarschijnlijk

impact
Ernstig

Specifieke impact

III Slachtoffers

III Financiële schade

II Impact dagelijkse leven

III Maatschappelijke impact

Cascade effecten

  • Wegen beperkt begaanbaar, waardoor er verkeersstremmingen kunnen ontstaan. Hulpdiensten worden beperkt in hun werkzaamheden.
  • Verstoring elektriciteit en telecom als gevolg van beschadigde masten.
  • Er kan paniek ontstaan in mensenmassa’s (bijvoorbeeld bij evenementen) door rondvliegende objecten of het instorten van tenten.

Trend

Het veranderende klimaat leidt tot steeds grilligere natuuromstandigheden, waardoor extreem weer in de vorm van storm en windhozen vaker kan voorkomen.

Maatregelen

Preventief

  • Alarmering met weercodes door het KNMI.
  • Gemeenten en ProRail rooien preventief bomen die bij een storm om kunnen waaien en daarmee het (trein)verkeer kunnen hinderen.
  • De brandweer heeft bij extreem weer procedures voor een permanente bezetting van kazernes (stormnachtprocedure).


Reactief

  • Gemeenten zorgen dat wegen toegankelijk worden en blijven.

Voldoende
capaciteit