OVERSTROMINGEN
wateroverlast als gevolg van hoge rivierwaterstanden

De regio valt buiten de directe invloedssfeer van een eventuele dijkdoorbraak of overstroming van de grote rivieren. Dat komt door de hoge en topografische ligging ten opzichte van de grote rivieren. Op het moment dat grote delen van het noordelijk deel van Noord-Brabant als gevolg van een dergelijke overstroming onder water staan, blijft namelijk afvoer van water vanuit het zuiden van Brabant door de hoge ligging plaatsvinden. Dit wordt pas een probleem op het moment dat er vanuit het zuiden (België) sprake is van aanhoudende aanvoer van water of bij extreme regenval in de regio zelf. Op een gegeven moment raakt het regionaal systeem overvol en bieden de voorziene waterbeheersingsmaatregelen (zoals regionale keringen en waterbergingsgebieden) onvoldoende oplossingen. Dan vinden er overstromingen plaats.

Dommel treedt buiten zijn oevers bij Nuenen juni 2016 - Bert Janssen

Scenario

Als gevolg van hoge rivierwaterstanden in lager gelegen gebieden kan het water vanuit Zuidoost-Brabant niet meer worden afgevoerd. Verschillende watergangen treden buiten hun oevers en de riolering kan het water niet meer verwerken. In het landelijk gebied lopen landerijen en natuurgebieden onder. Hier en daar lopen wegen onder water. Woonwijken krijgen te maken met enkele tientallen centimeters water op straat en in woningen.

impact
Ernstig

Specifieke impact


II Gebrek primaire levensbehoeften

II Financiële schade

II Aantasting natuur en milieu

III Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

IIII Maatschappelijke impact

II Effecten cultureel erfgoed

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Trend

Verstedelijking, waarmee ook verhard oppervlak toeneemt, zorgt ervoor dat neerslag minder makkelijk wordt opgenomen in de grond. Door klimaatverandering valt er meer neerslag in een korte periode. Daarnaast wordt het warmer, waardoor rivieren meer smeltwater afvoeren.

Cascade effecten

 • Ontwrichting van het verkeer.
 • Hulpdiensten kunnen hun werk beperkt uitvoeren.
 • Uitval van stroom.
 • Verstoring van de rioolwaterafvoer en zuivering.
 • Verminderde bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen, bedrijven, etc.

Maatregelen

Preventief

 • Steeds meer gemeenten passen het beleid ruimtelijke ordening aan
  (meer onverharde oppervlakte en meer ruimte voor water).


Reactief

 • Plaatsen noodpompen en nooddijkjes door het waterschap.
 • Het waterschap zorgt voor de inzet van de waterbergingsgebieden.
 • De gemeente laat gebieden ontruimen (mensen en dieren) en wegen afsluiten.

Voldoende
capaciteit