OVERSTROMINGEN
wateroverlast als gevolg van extreme neerslag

Naast wateroverlast als gevolg van hoge rivierwaterstanden kan wateroverlast ook worden veroorzaakt door extreme neerslag. Bij extreme neerslag zien we in landelijk gebied vaak dat watergangen buiten hun oevers treden, met schade aan landbouwpercelen tot gevolg. In stedelijk gebied kunnen rioleringssystemen overlopen en kunnen putdeksels losraken. Daarnaast kan ongezuiverd water op straat komen en kunnen tunnels onder water lopen. Verkeer wordt hierdoor ernstig gehinderd.

Wateroverlast in Mierlo als gevolg van hevige regen (juni 2018) - Bert Janssen

Scenario

Er valt een hoosbui van 50 mm (extreme neerslag) in een zomerse periode. Watergangen en rioolstelsels kunnen de hoeveelheid neerslag niet snel genoeg verwerken. Straten en tunnels komen blank te staan, waardoor het verkeer tot stilstand komt. Kelders lopen onder water.

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

II Financiële schade

I Impact dagelijkse leven

III Bestuurlijke impact

III Maatschappelijke impact

II Effecten cultureel erfgoed

waarschijnlijkheid
Zeer waarschijnlijk

Trend

Extreme buien komen steeds vaker voor. Dat komt door klimatologische veranderingen. Tegelijkertijd zien we in Nederland de afgelopen jaren een toename aan verhard oppervlak, waardoor het water minder snel wordt afgevoerd.

Cascade effecten

 • Ontwrichting van het verkeer.
 • Hulpdiensten kunnen hun werk beperkt uitvoeren.
 • Uitval van stroom.
 • Verstoring van de rioolwaterafvoer en zuivering.
 • Verminderde bereikbaarheid van scholen, ziekenhuizen, bedrijven, etc.

Maatregelen

Preventief

 • Steeds meer gemeenten passen hun beleid ruimtelijke ordening aan
  (meer onverhard oppervlak en meer ruimte voor water).
 • Waterschappen werken aan het creëren van waterbergingsgebieden.
 • Gemeenten en waterschappen passen rioolsystemen aan.


Reactief

 • Het waterschap plaatst noodpompen en nooddijkjes.
 • Het waterschap zet waterbergingsgebieden in.
 • De gemeente laat gebieden ontruimen (mensen en dieren) en wegen afsluiten.

Voldoende
capaciteit