VERSTORING DRINKWATERVOORZIENING

Verstoring van drinkwatervoorziening kan optreden als gevolg van problemen bij de winning, zuivering, opslag, transport en distributie van het water. Als er een verstoring optreedt waarbij langer dan 24 uur en aan meer dan 2000 aansluitingen geen water wordt geleverd of er een gevaar bestaat voor de volksgezondheid, dan moet het drinkwaterbedrijf zorgen voor nooddrinkwater. Dit is enkel ingericht op het voorzien van drinkwater voor mensen. Er zijn geen voorzieningen (in het geval van grootschalige uitval) voor dieren.

Verspreiding nooddrinkwater - Brabant Water

Scenario

Er is sprake van een regionale uitval van de drinkwatervoorziening met een tijdsduur van 10 uur. Vanaf 8 uur is er sprake van een behoorlijke impact op de maatschappij, vanaf 24 uur is er sprake van dreiging voor de volksgezondheid. De impact is het grootst voor minder zelfredzame mensen die niet in staat zijn water te halen bij distributiepunten. Daarnaast ontstaat er schade bij bedrijven. Sommige bedrijven moeten de productie stilleggen door uitval van koelwater. Ook boerenbedrijven komen in de problemen en meerdere dieren sterven.

waarschijnlijkheid
Onwaarschijnlijk

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

II Gebrek primaire levensbehoeften

II Financiële schade

III Impact dagelijkse leven

II Bestuurlijke impact

II Maatschappelijke impact

Cascade effecten

Drinkwater wordt gebruikt voor industriële doeleinden en de landbouw, maar ook als primaire bluswatervoorziening voor de brandweer. Dit kan extra problemen opleveren.

Voldoende
capaciteit

Maatregelen

Preventief

  • Er is een plan uitgewerkt (Coördinatieplan Vitale Infrastructuur- sector Drinkwater) voor de crisisbeheersing bij verstoring van de drinkwatervoorziening.
  • Met het drinkwaterbedrijf binnen de regio Brabant-Zuidoost (Brabant Water) is de afspraak gemaakt dat zij binnen 24 uur een noodvoorziening kunnen treffen waarmee ze 3 liter per persoon per dag kunnen verstrekken. Brabant Water en gemeenten stellen dan leveringspunten in wijken op. Ter voorbereiding zijn deze punten per gemeente geïnventariseerd en opgenomen in het calamiteitenplan van Brabant Water.