VERSTORING RIOOLWATERAFVOER EN ZUIVERING

Bij langdurige stroomuitval waardoor de beluchtingssystemen uitvallen, lozing van een toxische stof of technisch falen komt de biologie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) volledig tot stilstand. Het kost dan weken om de biologie weer op gang te krijgen. Tot die tijd kan het rioolwater niet gezuiverd worden. Dan vinden er vanuit de riolering overstorten plaats in stedelijk en/of landelijk gebied. Daardoor moet ongezuiverd rioolwater door of om de RWZI heen geloodst worden. Dit ongezuiverde water komt hierdoor op het oppervlaktewater terecht. Dit kan risico’s hebben voor de volksgezondheid (stank en ziek worden na contact met rioolwater) en het milieu (vissterfte). Ook kan op en in dit water geen recreatie meer plaatsvinden. Leidingbreuken zorgen ook met enige regelmaat voor verstoringen in het transport van afvalwater. Afhankelijk van de omstandigheden (droog of regen) leidt dit tot problemen.

RWZI Eindhoven - Waterschap De Dommel

Scenario

Er is een verstoring van het zuiveringsproces bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie, met een tijdsduur van 10 uur. De biologie van de RWZI is volledig afgestorven. Het bacteriologisch systeem van de RWZI heeft enkele weken nodig om weer op een niveau van optimaal functioneren te komen . Tot die tijd wordt rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd, met effecten voor mens en milieu. Vuil water en ontlasting komen op straat en in beken en sloten terecht. WC's kunnen niet meer worden doorgespoeld, mensen worden zieken en vissen sterven.

waarschijnlijkheid
Mogelijk

impact
Zeer ernstig

Specifieke impact

III Gebrek primaire levensbehoeften

II Financiële schade

II Aantasting natuur en milieu

IIII Impact dagelijkse leven

IIII Bestuurlijke impact

IIIII Maatschappelijke impact

Cascade effecten

Er ontstaat milieuschade door het ongezuiverd lozen van afvalwater op oppervlaktewater, als gevolg van het overstorten en/of ongezuiverd passeren van de RWZI’s.

Trends

  • Drugsafval wordt steeds vaker geloosd via het riool.
  • Het aantal industriebranden neemt toe, waardoor er vervuild bluswater in het milieu terechtkomt.

Maatregelen

Preventief

  • Er is meer aandacht voor de afvoer van vervuild bluswater.
  • De brandweer heeft meer aandacht voor het beperken van milieuschade door blusmethodes.
  • Gemeenten zijn bewuster bezig met de inrichting van het rioolsysteem, waardoor de kans op en de impact van incidenten beperkt wordt.

Voldoende
capaciteit