GROTE BRAND
in gebouwen met niet of verminderd zelfredzame personen

In de regio zijn diverse gebouwen waar niet of verminderd zelfredzame personen verblijven. We denken hierbij aan instellingen voor verpleging en/of verzorging, gesloten inrichtingen, cellencomplexen, ziekenhuizen, basisscholen en kinderdagverblijven. Wanneer in dit soort gebouwen brand ontstaat, kan dit grote gevolgen hebben.

Brand appartementencomplex Gladiolusstraat - Sem van Rijsel

Scenario

Er is brand in een seniorencomplex. De brand ontstaat ’s nachts in de cafetariaruimte en de rook verspreidt zich snel. Hulpdiensten ontruimen het gebouw, maar enkele tientallen bewoners, die lagen te slapen en die verminderd mobiel zijn, krijgen rook binnen. Circa 15 bewoners raken zwaargewond en moeten naar het ziekenhuis.

impact
Aanzienlijk

Specifieke impact

III Slachtoffers

II Financiële schade

II Impact dagelijkse leven

I Bestuurlijke impact

II Maatschappelijke impact

waarschijnlijkheid
Mogelijk

Trend

  • Er wordt steeds meer hoge woningbouw gerealiseerd, ook voor zelfstandig wonende ouderen. Brand in hoge gebouwen zorgt voor extra risico’s, maar wanneer de bewoners ook nog verminderd zelfredzaam zijn, neemt dit risico nog verder toe.
  • Verminderd zelfredzamen, waaronder ouderen en verwarde personen, wonen vaker en langer zelfstandig. De kans op een brand neemt toe met de leeftijd, net als de kans op slachtoffers binnen de woning. Daarentegen wordt het aantal branden met meerdere slachtoffers kleiner, omdat het aantal verzorgingstehuizen en andere gebouwen waar meerdere ouderen bij elkaar wonen, afneemt.

Cascade effecten

Uitval van stroom, waardoor een relatief kleine brand in bijvoorbeeld een ziekenhuis toch grote gevolgen kan hebben. Wanneer bijvoorbeeld een ziekenhuis geheel geëvacueerd moet worden en patiënten elders moeten worden ondergebracht, heeft dit een grote impact.

Maatregelen

Preventief

  • De Brabantse veiligheidsregio’s hebben een zestal ‘kernwaarden’ met betrekking tot de inrichting van een veilige leefomgeving opgesteld. Deze kernwaarden gebruikt de regio in de advisering richting gemeenten. Wanneer men bij de inrichting van een gebied en/of gebouw met deze kernwaarden rekening houdt, verminderen de risico’s.
  • In het bouwbesluit is een aantal bouwkundige maatregelen (bijvoorbeeld de draagconstructie, (sub-) brandcompartimentering en vluchtroutes), installatietechnische maatregelen (bijvoorbeeld brandmeldinstallatie en blusmiddelen) en organisatorische maatregelen (bijvoorbeeld BHV organisatie) opgenomen waar een gebouw aan moet voldoen.
  • Vanuit het programma ‘Brandveilig leven’ lopen er diverse projecten die er aan moeten bijdragen dat er minder branden ontstaan. Deze zijn niet specifiek gericht op gebouwen waar verminderd zelfredzamen verblijven, maar op brandveiligheid in algemene zin.

Voldoende
capaciteit