Zorgen voor veiligheid en bijdragen aan maatschappelijke continuïteit.

Achtergrond

Conform de Wet veiligheidsregio’s moet het algemeen bestuur van de veiligheidsregio iedere vier jaar enkele ‘planfiguren’ opstellen. Dat zijn het Regionaal risicoprofiel, het Regionaal beleidsplan en het Regionaal crisisplan. Het voorliggende risicoprofiel vormt de basis voor het beleid van de veiligheidsregio en de inrichting van de crisisorganisatie.


Een multidisciplinaire expertgroep stelde het risicoprofiel op, conform een landelijke handreiking. Hierbij is samengewerkt met ketenpartners, gemeenten en hulpdiensten.


Samenhang is belangrijk!

Het regionaal risicoprofiel heeft dus een sterke relatie met het beleidsplan van VRBZO. In Wet veiligheidsregio's worden evengoed ook nog andere planfiguren genoemd, zoals het dekkingsplan van de brandweer en het oefenbeleidsplan. Al deze plannen moeten in samenhang worden ontwikkeld en bijdragen aan onze hoogste doelen: zorg voor veiligheid en bijdragen aan maatschappelijke continuïteit.


Leeswijzer

Er is gekozen voor het voorliggende ‘kerndocument’ met daarin het risicodiagram en een beknopte weergave van de risico’s. Ook is er een achtergronddocument beschikbaar waarin meer uitleg wordt gegeven over de methodiek en de risico’s uitgebreider zijn beschreven. Het achtergronddocument is te vinden op de website www.vrbzo.nl.