Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Wat doen wij?

Veiligheidsrisico’s houden zich niet aan gemeentegrenzen. Bovendien is veiligheid een complexe zaak. Vandaar dat in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is bepaald dat de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant de verantwoordelijkheid voor veiligheid onderbrengen bij Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

VRBZO is verantwoordelijk voor:

 • het instellen en in stand houden van een brandweerorganisatie;
 • het instellen en in stand houden van een GHOR-organisatie;
 • het organiseren van de gemeenschappelijke meldkamer;
 • het adviseren over het voorkomen van branden, rampen en crises;
 • het opstellen van een risicoprofiel: een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio;
 • het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
 • het aanschaffen en onderhouden van gemeenschappelijk materieel, zoals brandweerwagens.

Hoe we dit doen en welke doelen we daarbij nastreven, lees je op deze pagina in het kort, en volledig in ons meerjarenbeleidsplan 2015-2019.

Of bekijk de film (zonder ondertiteling):

Movie with English subtitles
Film met Nederlandse ondertiteling

Samen verantwoordelijk voor veiligheid

Iedereen heeft verlangens, ambities of toekomstdromen. Sommige mensen dromen over een uitdagende baan, anderen dromen van een fijne relatie of een goede gezondheid. Willen we onze dromen kunnen waarmaken, dan moet één basisvoorwaarde zijn ingevuld. We moeten veilig zijn. Fysiek veilig. Zonder een veilige leefomgeving heeft geen enkele droom kans om uit te komen.

Veiligheid hebben we voor een groot deel zelf in de hand. Met een blusdeken voorkom je dat een vlam in de pan uitgroeit tot een uitslaande brand. Met een rookmelder zorg je ervoor dat je snel gewekt wordt als je telefoonoplader ’s nachts in brand vliegt. Kortom: veiligheid is voor een groot deel je eigen verantwoordelijkheid.

Gaat het toch mis? Dan kun je terugvallen op de overheid. De overheid heeft een belangrijke taak als het gaat over veiligheid. Zowel om onveilige situaties te voorkomen, als om ze te bestrijden. Zorg voor (fysieke) veiligheid in Zuidoost-Brabant is ondergebracht bij VRBZO.

Veiligheid is een complex taakveld waaraan veel partijen een bijdrage leveren. Daarom zijn we sterk gericht op samenwerking.

Meer weten over VRBZO en onze organisatie? Lees het bij Organisatie.

Voorkomen is beter dan genezen

Risicobeheersing is een schakel in een lange keten. Een keten die erop gericht is incidenten en rampen te voorkomen of de kans erop zo klein mogelijk te houden. In vaktermen heet dat risicobeheersing.

Een incident of ramp kun je op 2 manieren voorkomen:

 • Door mensen bewust te maken van de risico’s en aan te zetten tot veiliger gedrag.
 • Door maatregelen te nemen die de risico’s verkleinen.

Daarom adviseert VRBZO gemeenten en bedrijven hoe ze risico’s kunnen beperken. Ook informeren we hen over de mogelijke gevolgen als de preventie niet op orde is.

Een VRBZO-advies is waardevol, omdat het is opgesteld met oog voor alle onderdelen van de veiligheidsketen. Niet belicht vanuit één positie of een verkokerde blik, maar een integraal advies, omdat wij al die onderdelen zelf ‘in huis hebben’.

Als er dan tóch iets gebeurt…

dan komen we.

Stel, er komt een melding binnen bij de meldkamer. Er is bijvoorbeeld een brand of er is een ongeluk gebeurd. De centralisten beoordelen welke hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance en/of politie) moeten komen en alarmeren de betreffende organisaties. Vervolgens komen de hulpdiensten in actie.

Eenmaal aangekomen op de plaats van het incident hebben onze hulpdiensten 2 prioriteiten:

 • beperken van het aantal slachtoffers (en hun eventuele verwondingen)
 • beperken van de schade

De aandacht gaat eerst uit naar mensen en dieren, daarna pas naar materialen, gebouwen, enz. Maar hulpverleners houden tijdens hun werk ook oog voor hun eigen veiligheid.

Samen voorbereid op een crisis

Vaak blijft een incident wat omvang betreft beperkt. Dan is de inzet van 1 of 2 hulpdiensten genoeg. Maar soms neemt een incident grotere vormen aan. Denk aan:

 • een brand die overslaat naar een verzorgingscentrum met patiënten die niet zelfstandig uit bed kunnen;
 • een dance event in de buitenlucht dat getroffen wordt door een zomerstorm, waarna een podium instort en er paniek uitbreekt;
 • een stroomstoring, waardoor internet en telefonie niet meer functioneren, de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties uitvallen en zorginstellingen zonder stroom komen te zitten.

Bij de bestrijding van dit soort complexe incidenten zijn meestal meerdere hulpdiensten en de gemeente betrokken. We ‘schalen dan op’, zoals dat heet. Dat betekent dat we meer hulpverleners oproepen, maar ook collega’s van gemeenten en bestuurders.

VRBZO bundelt de krachten van de hulpdiensten. Samen zorgen we ervoor dat de situatie zo snel mogelijk stabiel en veilig is, zodat de dagelijkse gang van zaken kan worden hervat. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de nazorg aan inwoners die getroffen zijn door het incident.