De veiligheidsregio.

Veiligheidsregio's.

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken onder andere de brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

Onze regio.

Onze regio - VRBZO

Wet veiligheidsregio's en bestuur.

In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat ons land 25 veiligheidsregio’s telt. 1 van die regio’s is Zuidoost-Brabant. Hier werkt VRBZO aan veiligheid voor en samen met de 21 gemeenten.

De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten hebben hun taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing uitbesteed aan VRBZO. Dit is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling.

Bestuur

Het bestuur van VRBZO bestaat uit 3 onderdelen: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 21 burgemeesters van de regio Zuidoost-Brabant. Het Algemeen Bestuur neemt onder meer besluiten over de koers van de organisatie, het beleidsplan, het risicoprofiel en de financiële zaken.

Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt de directie van VRBZO aan en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Algemeen Bestuur.

Het bestuur van VRBZO kent 3 onderdelen: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 21 burgemeesters van de regio Zuidoost-Brabant. Volgens de gemeenschappelijke regeling heeft ieder bestuurslid een gelijke stem. Naast deze officiële onderdelen zijn er nog 3 bestuurlijke vooroverleggen. Deze gaan over risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding. Om afgewogen besluiten te kunnen nemen laat het Algemeen Bestuur zich adviseren door experts uit verschillende disciplines:

  • directeur VRBZO
  • directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur Regionale Ambulance Voorziening)
  • eenheidsleiding politie
  • coördinerend gemeentesecretaris
  • vertegenwoordiger defensie
  • coördinerend watergraaf

Het Algemeen Bestuur vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn (in principe) openbaar.

 

Organogram.

De structuur van de organisatie afgebeeld in een organogram

De structuur van de organisatie afgebeeld in een organogram

Rol gemeenteraden.

Minstens 1 keer per 4 jaar stellen gemeenten vast wat de kwaliteit van hun brandveiligheid moet zijn en hoe de brandweerzorg moet worden gerealiseerd.

De procedure is als volgt: iedere 4 jaar biedt het Algemeen Bestuur van VRBZO de 21 gemeenteraden een concept regionaal beleidsplan aan. De basis voor dit beleidsplan zijn de risicoprofielen van de 21 gemeenten. De raden zien in het risicoprofiel welke risico’s voor hun gemeente relevant zijn. Veranderingen in het risicoprofiel leiden tot een ander regionaal beleidsplan. Kortom: dit 4-jaarlijkse proces is hét moment voor gemeenten om invloed uit te oefenen op het beleid van de veiligheidsregio.

Het bestuur van VRBZO bespreekt – via de Colleges van B&W – met gemeenteraden het risicoprofiel van de betreffende gemeente. De raden kunnen het concept-beleidsplan aanvullen met eigen onderkende risico’s. Ook kunnen ze lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema’s naar voren brengen.