Zoeken:
Begin hoofdinhoud

De veiligheidsregio.

Veiligheidsregio's.

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten de inwoners van Nederland beter beschermen tegen rampen en crises. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer en GHOR samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.

Onze regio.

De regio Zuidoost-Brabant kent 21 gemeenten: Oirschot, Best, Son en Breugel, Laarbeek, Gemert-Bakel, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Veldhoven, Bergeijk, Eindhoven, Waalre, Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonk, Geldrop-Mierlo, Helmond, Someren, Asten en Deurne. In alle gemeenten zijn 1 of 2 brandweerposten gevestigd.

Wet veiligheidsregio's en bestuur.

Wij werken aan veiligheid.

Volgens de Wet veiligheidsregio’s is het een verplichting voor iedere gemeente om aangesloten te zijn bij een Veiligheidsregio. De 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant besteden taken voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing uit aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Dit is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling die wordt vastgesteld door de colleges.

Bestuur

De Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat alleen burgemeesters zitting hebben in het bestuur van een Veiligheidsregio. De 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van VRBZO. Het AB besluit bijvoorbeeld over de koers van de organisatie, het beleidsplan, het risicoprofiel en de financiële zaken.

Naast het AB is er een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB stuurt de directie van VRBZO aan en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

Daarnaast is er nog een adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. Deze commissie bereidt de financiële stukken voor.

Naast de officiële onderdelen zijn er nog 3 bestuurlijke vooroverleggen. Deze gaan over risicobeheersing, crisisbeheersing en incidentbestrijding.

 

Algemeen Bestuur.

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling heeft ieder lid van het AB een gelijke stem, behalve als het een besluit betreft over de jaarrekening, begroting of een begrotingswijziging. De stemverhouding voor dat soort besluiten is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling.

Om goed afgewogen besluiten te kunnen nemen, laat het AB zich adviseren door experts uit verschillende disciplines:

  • directeur VRBZO
  • directeur Publieke Gezondheid (tevens directeur van de GGD)
  • eenheidsleiding politie
  • coördinerend gemeentesecretaris
  • vertegenwoordiger defensie
  • coördinerend watergraaf

Het AB vergadert 3 tot 4 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn (in principe) openbaar.

 

Organogram.

Wij hebben een gelaagde organisatiestructuur. Het Algemeen Bestuur is ons hoogste besluitvormende orgaan. Daaronder bevindt zich het dagelijks bestuur. De adviescommissie Financiën en Bedrijfsvoering is een adviesorgaan van het Algemeen Bestuur. Ook zijn er drie Bestuurlijke Vooroverleggen die advies geven aan het Algemeen Bestuur: het Bestuurlijk Vooroverleg Risicobeheersing, het Bestuurlijk Vooroverleg Crisisbeheersing en het Bestuurlijk Vooroverleg Incidentbestrijding. De directeur VRBZO stuurt de drie sectoren van VRBZO aan. Dit zijn de sectoren Bedrijsvoering, Incidentbestrijding en Risico- en Crisisbeheersing.

Rol gemeenteraden.

Gemeenteraden vervullen een toetsende en kaderstellende rol. Zij voorzien in een zienswijze op de begroting die wordt opgesteld aan de hand van een kadernota met uitgangspunten.

Iedere 4 jaar biedt het AB van VRBZO de 21 gemeenteraden een concept regionaal beleidsplan aan. De basis voor dit beleidsplan zijn de risicoprofielen van de 21 gemeenten. De raden zien in het risicoprofiel welke risico’s voor hun gemeente belangrijk zijn. Veranderingen in het risicoprofiel leiden tot een ander regionaal beleidsplan. Kortom: dit 4-jaarlijkse proces is hét moment voor gemeenten om invloed uit te oefenen op het beleid van de veiligheidsregio.

Het bestuur van VRBZO bespreekt – via de Colleges van B&W – met gemeenteraden het risicoprofiel van de betreffende gemeente. De raden kunnen het concept-beleidsplan aanvullen met risico’s die ze in de eigen gemeente ervaren. Ook kunnen ze lokale prioriteiten en veiligheidsthema’s noemen.