Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Evenementenveiligheid.

Regionale procesbeschrijving evenementenveiligheid

Deze regionale procesbeschrijving heeft als doel de gemeenten en adviesdiensten te faciliteren bij de uitvoering van alle stappen in het evenementenproces; van vergunningsaanvraag, advisering, naar vergunning, toezicht, coördinatie, tot en met evaluatie. Het is bedoeld als aanvulling op lokaal evenementenbeleid en helpt de behandelaars (zoals vergunningsverleners, evenementencoördinatoren en adviseurs) om het ideale evenementenproces te doorlopen.

Deze regionale procesbeschrijving kan worden beschouwd als knooppunt waarbinnen de individuele werkzaamheden van de betrokken partijen samenkomen. De gemeente heeft de regierol in het evenementenproces, van vooroverleg tot en met evaluatie. De adviesdiensten ondersteunen de gemeente hierin.

Status van dit document

Voor de 37 gemeenten binnen de regio Oost-Brabant kent dit document de status van handreiking. In dit document staat het ideale proces beschreven; dat wil zeggen dat de processtappen zo zijn ingericht dat de te leveren producten gerealiseerd kunnen worden zoals het in wet- en regelgeving bedoeld is. Het doorlopen van deze procesbeschrijving garandeert een zorgvuldige voorbereiding van een evenement vanuit overheidsperspectief. Het advies is dan ook om de lokale werkwijze af te stemmen op de voorliggende regionale procesbeschrijving.

Handreiking evenementenveiligheid

De handreiking publieke gezondheid en veiligheid evenementen 2020 gaat over gezondheid en veiligheid bij evenementen en geeft inzicht in wat de Directeur Publieke Gezondheid, en dan specifiek de GHOR en GGD, kan betekenen. Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen zoals de organisator en de gemeente? Hoe zit het met de standaard uitgangspunten voor gezondheid en veiligheid bij evenementen en het maatwerkadvies? Hoe komt het maatwerkadvies tot
stand?

Deze handreiking dient gezien te worden als een bundeling van opzichzelfstaande hoofdstukken. Deze zijn gericht op specifieke doelgroepen. Afhankelijk van uw achtergrond of belangstelling kunt u direct naar het hoofdstuk dat voor u van toepassing is. Ieder deel gaat in op dezelfde generieke principes, die landelijk als uitgangspunt worden genomen. De hoofdstukken/onderdelen kennen dan ook een stuk herhaling. De hoofdstukken zijn eveneens als afzonderlijke producten digitaal beschikbaar op GGD GHOR kennisnet.

Daarnaast wordt digitaal een aantal producten ontsloten, die professionals in de GHOR en GGD inhoudelijk ondersteunen bij de regionale advisering. Alle producten op GGD GHOR kennisnet zijn dynamisch van karakter en worden door het landelijk netwerk van professionals onderhouden en
periodiek ge-update.

Doelgroep

Deze handreiking is bedoeld voor:
• vergunningverleners namens de gemeente
• wethouders als verantwoordelijke voor Gezondheid
• ambtenaren bij gemeenten met evenementen in portefeuille
• professionals van GHOR en GGD
• organisatoren van evenementen

Behandelscan en standaardvoorschriften evenementen.

Gemeenten en veiligheidsregio’s verdelen evenementen over 3 categorieën evenementen: A, B en C.

Onderstaand is een zogenoemde behandelscan opgenomen die gebruikt kan worden als hulpmiddel om de behandelaanpak (A, B of C) van een evenement te bepalen. Deze is bedoeld voor evenementen waarvoor een vergunning verplicht is. De keuze van de behandelclassificatie blijft altijd een eigen afweging van de gemeente. De adviescriteria van de hulpdiensten zijn in de behandelscan verwerkt. Zo wordt het voor een vergunningverlener eenvoudig inzichtelijk of en bij welke hulpdiensten de vergunningverlener om advies kan vragen.

Categorie A zijn de kleinere evenementen die het minste risico opleveren. Voor deze evenementen hebben we standaardvoorschriften opgesteld die altijd van toepassing zijn en die gemeenten toe kunnen voegen aan de evenementenvergunning.

Onderstaand de standaardvoorschriften.