Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Zorgrisicoprofiel.

Eind 2023 is het zorgrisicoprofiel opgeleverd. Wat dat is lees je op deze pagina.

De GHOR is op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR, art.1) belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. De samenwerking binnen de geneeskundige keten is hierin cruciaal. De daadwerkelijke geneeskundige hulpverlening wordt namelijk uitgevoerd door de reguliere zorgaanbieders en zorginstellingen.

In de Contourennota voor Versterking van Crisisbeheersing en Brandweerzorg is het zorgrisicoprofiel geïntroduceerd. Instellingen voor langdurige en acute zorg moeten gezamenlijk zijn voorbereid om bij rampen en crises de noodzakelijke geneeskundige hulp te verlenen.

Zorgpartners in de keten bereiden zich vooral op individuele basis voor op effecten van rampen en crises. Hierdoor is beperkt inzicht in wat de gevolgen van de risico’s zijn voor de gehele zorgketen en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners. Met de uitkomsten van een zorgrisicoprofiel is het mogelijk om gezamenlijk prioriteiten te stellen bij het ontwikkelen van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van bepaalde incidenttypen. Vanuit het gezamenlijke doel om de best mogelijke uitkomst van de zorg te realiseren, is het wenselijk dat we ons richten op het functioneren van de zorgketen binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Het zorgrisicoprofiel laat zien welke incidenttypen, volgens een representatieve groep zorgpartners, voor de (niet)acute en publieke geneeskundige zorg op dit moment het grootste risico vormen binnen de regio Zuidoost-Brabant. De drie gekozen incidenttypen zijn ‘verstoring energievoorziening’, ‘aantasting cybersecurity / cyberdreigingen’ en ‘aantasting telecommunicatie & ICT’.

De druk op de zorg is hoog. De trends en ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de schaalsprong van deze regio, zorgen ervoor dat deze alleen nog maar groter wordt. Het is zeer aannemelijk dat bij incidenten de druk op de zorgketen nog meer toeneemt en dat de zorgcontinuïteit in de gehele keten onder druk kan komen te staan. Dat geldt zeker voor de drie incidenttypen die in dit zorgrisicoprofiel uitgewerkt zijn.

In het zorgrisicoprofiel wordt, naast een aantal specifieke aanbevelingen, een drietal generieke aanbevelingen gedaan. Het gaat dan om het maken van planvorming binnen instellingen en regionale planvorming over de drie gekozen incidenttypen, het maken van afspraken binnen de hele zorgketen over instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten en het maken van afspraken met de gehele zorgketen over de evacuatie van patiënten.

Deze keten brede benadering biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak waardoor we beleidsplannen en oefeningen complementair aan elkaar kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

Het zorgrisicoprofiel kan beschouwd worden als een op de geneeskundige zorgketen gerichte aanvulling op het Regionaal Risicoprofiel (RRP), dat conform de Wet Veiligheidsregio’s opgesteld wordt.

In december 2023 is het zorgrisicoprofiel in de regio Brabant-Zuidoost opgeleverd. Hieronder is het opgeleverde zorgrisicoprofiel te downloaden.

Heb je vragen, of wil je meer weten over het zorgrisicoprofiel? Neem dan contact met ons op via infoghor@vrbzo.nl.