Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Zorgrisicoprofiel.

Eind 2023 gaan we een zorgrisicoprofiel opleveren. Wat dat is, wie we daarvoor nodig hebben en hoe we dat aanpakken lees je op deze pagina.

Heb je vragen, of wil je meer weten of het Zorgrisicoprofiel? Neem dan contact met ons op via infoghor@vrbzo.nl.

Het Zorgrisicoprofiel is een profiel dat weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige zorgpartners in onze regio. Aan de hand van de crisistypen onderzoeken we wat de knelpunten zijn die de continuïteit van zorg in gevaar kunnen brengen.
Op basis van conclusies en aanbevelingen worden de besturen van de Veiligheidsregio en de geneeskundige zorgpartners ondersteund in de besluitvorming om als zorgketen zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn tijdens ongevallen, rampen en crises.
Een Zorgrisicoprofiel lost geen knelpunten of risico’s binnen de zorgketen op, maar brengt deze wel in beeld.

Het wettelijke kader is de basis voor de taken van de GHOR. De GHOR is op grond van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR, art.1) belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. De samenwerking binnen de geneeskundige keten is hierin cruciaal. De daadwerkelijke geneeskundige hulpverlening wordt namelijk uitgevoerd door de reguliere zorgaanbieders en zorginstellingen.
In het project betrekken we onderstaande geneeskundige zorgpartners. Van deze verschillende zorgpartners nemen we een afvaardiging mee in het onderzoek. Dit doen we om naast een integraal zorgrisicoprofiel wat voor iedereen bruikbaar is, het project behapbaar te houden.

Zorgpartners in de keten bereiden zich vooral op individuele basis voor op effecten van rampen en crises. Hierdoor is er beperkt inzicht in wat de gevolgen van de risico’s zijn voor de gehele zorgketen en de onderlinge afhankelijkheden tussen de zorgpartners.
Met de uitkomsten van een zorgrisicoprofiel is het mogelijk om gezamenlijk prioriteiten te stellen bij het ontwikkelen van beleidsplannen en het opleiden, trainen en oefenen van bepaalde incidenttypen. Vanuit het gezamenlijke doel om de best mogelijke uitkomst van de zorg te realiseren, is het wenselijk dat we ons richten op het functioneren van de zorgketen binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Het Zorgrisicoprofiel kan beschouwd worden als een op de geneeskundige zorgketen gerichte aanvullingen op het Regionaal Risicoprofiel (RRP), dat conform de Wet Veiligheidsregio’s opgesteld wordt.

Het Zorgrisicoprofiel richt zich op het functioneren van de hele zorgketen binnen het systeem van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gesprekken met alle zorgpartners om tot een Zorgrisicoprofiel te komen, bevorderen informatie-uitwisseling, het over de grenzen van de eigen organisatie heen kijken en het onderlinge begrip. Daarbij verstevigen de gesprekken de samenwerking bij de voorbereiding op opgeschaalde zorg en dragen ze bij aan een gezamenlijke focus in de geneeskundige keten.
Het Zorgrisicoprofiel geeft inzicht in waar de continuïteit van de primaire processen in de zorgketen van afhankelijk zijn. Daarnaast bevat het knelpunten, conclusies en aanbevelingen. Deze keten brede benadering biedt kansen voor een gezamenlijke aanpak waardoor we beleidsplannen en oefeningen complementair aan elkaar kunnen ontwikkelen en uitvoeren.

In juli 2022 hebben we de eerste contacten gelegd met de zorginstellingen. We verwachten dat we eind 2023 een eerste versie van het Zorgrisicoprofiel gaan opleveren.

De projectgroep is verantwoordelijk voor het gehele proces, onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) als opdrachtgever. Onderstaand een samenvatting van waar de projectgroep mee aan de slag gaat.

a. Voorbereiding van het project;
b. Bepalen van crisis- en incidenttypen;
c. Schrijven incidentbeschrijvingen;
d. Scoren belasting op het primaire proces;
e. Data-analyse en betekenisgeving
f. Formuleren van conclusies en aanbevelingen
g. Het schrijven van het zorgrisicoprofiel
h. Implementatie + borging langere termijn

De zorgpartners hebben een rol bij het valideren en prioriteren van de incidenttypen, het scoren van de belasting op het primaire proces voor hun eigen organisatie en de onderlinge afhankelijkheid in de keten (stappen b en d uit bovenstaande lijst). Deze inbreng organiseren we in de volgende 7 stappen.

Afgerond: 3 sessies in augustus 2022

In augustus vonden 3 (dezelfde) online sessies plaats. Het doel van de online sessie was om de zorgpartners meer achtergrond en uitleg te geven over het ZRP. Daarnaast presenteerden we het projectplan en beantwoordden we alle vragen die er waren.

Afgerond: online vragenlijst voor prioritering in september 2022, bijeenkomst 1 was op 4 oktober 2022.

Stap 2 diende als basis om één of meerdere incidentbeschrijvingen te kunnen uitwerken.

De projectgroep maakte samen met een klein aantal geïnteresseerde zorgpartners een voorselectie van de relevante crisis- en. Als vertrekpunt werd de landelijke lijst van het NIPV en het Regionaal Risicoprofiel Brabant-Zuidoost. Dit zijn relevante crisis- en incidenttypen die op de acute en publieke geneeskundige zorg in de regio van toepassing zijn.

Aan de hand van een online vragenlijst legde de projectgroep de voorselectie voor aan alle deelnemende zorgpartners met als doel tot een prioritering van incidenttypen te komen. In een fysieke, eerste bijeenkomst samen met de zorgpartners werden de uiteindelijke incidenttypen geselecteerd voor het zorgrisicoprofiel.

Een top 5 werd samengesteld van de meest impactvolle scenario’s voor de zorgketen, waarbij er door ons ook gekeken werd naar input vanuit onze deelname aan de landelijke kopgroep.

Afgerond: januari 2023

In bijeenkomst 2 werden de geprioriteerde incidenttypen uitgebreid uitgelegd door experts. Daarnaast was er ruimte om te brainstormen over de effecten van deze incidenttypen op de individuele organisatie.

De geprioriteerde incidenttypen zijn (resultaat van sessie 1):

  • Aantasting cybersecurity/cyberdreigingen
  • Uitval spraak- en datacommunicatie
  • Uitval gas-/electriciteitsvoorziening

Afgerond: januari 2023 – februari 2023

Via een online invulmodule scoorden de zorgpartners de impact van de incidenten op het primaire proces voor de eigen organisatie en de onderlinge afhankelijkheid in de keten.

Afgerond: februari 2023

De zorgpartners analyseerden en duidden tijdens een gezamenlijk bijeenkomst de scores uit de online invulmodule om zo vanuit de data (kwantitatief) naar een kwalitatief onderbouwd Zorgrisicoprofiel te komen.

Verwachting: december 2023

De GHOR verwerkt de informatie en stelt het zorgrisicoprofiel op.

Verwachting: december 2023

Na de totstandkoming van het profiel neemt het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een besluit over over het zorgrisicoprofiel. Bij goedkeuring wordt hij aangeboden aan de raden van bestuur van de zorgpartners. Het plan komt hiermee in de uitvoeringsfase.

Het proces in beeld. Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.