Zoeken:
Begin hoofdinhoud

Rampenbestrijdingsplannen en crisisbeheersplannen.

Operationele afspraken.

Planvorming is een overkoepelde term voor alle operationele afspraken en belangrijke aandachtspunten voor specifieke risico’s in de regio. Er bestaat monodisciplinaire planvorming en multidisciplinaire planvorming. Monodisciplinaire planvorming omvat de voorbereiding voor een specifieke hulpverleningsdienst, zoals de brandweer. Multidisciplinaire planvorming is gericht op de samenwerkingsafspraken tussen alle hulpverleningsdiensten en andere betrokken partners samen.

Een onderdeel van een planvormingsdocument is bijvoorbeeld een beschrijving van de meest waarschijnlijke scenario’s voor een bepaald risicotype. Op basis van die scenario’s zijn operationele afspraken uitgewerkt, zodat er een gecoördineerde bestrijding van een mogelijk incident plaats kan vinden. Hierbij kan je denken aan hoe veel eenheden van verschillende hulpverleningsdiensten gealarmeerd moeten worden, wat de beste route is naar de betreffende locatie en wat kwetsbare objecten zijn in de omgeving.

Ook zijn er bij elk risicotype vaak andere partners betrokken. Dit kan bijvoorbeeld een waterschap zijn, maar ook bedrijven als vervoersbedrijven, netbeheerders, telecomproviders kunnen betrokken partners zijn. In een steeds complexer wordende maatschappij met sterkere afhankelijkheden (bijvoorbeeld de afhankelijk van internet), treden nieuwe risico’s op waardoor het essentieel is om goed samen te werken met de betrokken partners en vooraf goede afspraken vast te leggen. Niet alleen goede afspraken, maar vooral elkaar kennen en weten te vinden ten tijde van een incident is crisis is heel belangrijk. Zo proberen we zo goed als mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke crises.

In planvorming zijn verschillende soorten plannen te onderscheiden:

Rampbestrijdingsplannen.

Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) (2015). (Als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, vervangt deze het BRZO besluit). Je kunt hierbij denken aan zowel complexe, chemische industrie maar ook relatief eenvoudige opslagbedrijven voor bepaalde typen gevaarlijke stoffen. Of een bedrijf valt onder de BRZO wetgeving is afhankelijk van de hoeveelheid en aard van de gevaarlijke stoffen die binnen het bedrijf aanwezig is. Binnen het BRZO zijn twee typen bedrijven te onderscheiden: laagdrempel inrichtingen en hoogdrempel inrichtingen.

Vervolgens is het de taak van het bestuur van de veiligheidsregio om voor de hoogdrempelinrichtingen een rampenbestrijdingsplan vast te stellen. Het doel van de rampenbestrijdingsplannen is het verzorgen van een gecoördineerde bestrijding in de eerste fase van het incident door de hulpverleningsdiensten (GHOR, brandweer, politie en bevolkingszorg), de gemeente en het betreffende bedrijf.

Op dit moment zijn er in de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 7 bedrijven actief waarvoor een rampenbestrijdingsplan is opgesteld:

 • Diffutherm B.V. te Hapert
 • Metabel B.V. te Deurne
 • Nyrstar Budel B.V. te Cranendonck
 • Imperial Chemical Logistics B.V. te Son en Breugel
 • EDCO Deurne te Deurne
 • Schippers Europe B.V. te Hapert
 • Vendrig Holding B.V. te Someren

Onderaan deze pagina staan publicatieversies van de rampenbestrijdingsplannen. In deze versies is op grond van artikel 5.1 Wet open overheid, buiten de telefoonlijst, meer informatie niet openbaar. Niet openbare informatie heeft betrekking op persoonsgegevens, informatie met betrekking tot bescherming van het milieu, de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Crisisbeheersplannen.

De Wet veiligheidsregio’s verplicht het bestuur van de veiligheidsregio tot het vaststellen van een rampenbestrijdingsplan voor de bestrijding van vliegtuigongevallen op en nabij luchtvaartterreinen die zijn ingedeeld in brandrisicoklasse 3 of hoger en de daarmee vergelijkbare militaire luchtvaartterreinen.

Zowel de Luchthaven Eindhoven (bestaat uit Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport) als Kempen Airport voldoen aan die criteria. Voor beide luchthavens is daarom een Crisisbeheersplan (CBP) opgesteld. Door regelmatig te oefenen weten alle partijen hoe ze moeten reageren bij een calamiteit.

Het doel van het CBP is het verzorgen van een gecoördineerde bestrijding van een incident volgens een inzetscenario voor vliegtuigongevallen. Aanvullend daarop zijn enkele procedures toegevoegd voor infectieziekten en extreem geweld op de luchthaven.

Onderaan deze pagina staan publicatieversies van de crisisbeheersplannen. In deze versies is op grond van artikel 5.1 Wet open overheid, buiten de telefoonlijst, meer informatie niet openbaar. Niet openbare informatie heeft betrekking op persoonsgegevens, informatie met betrekking tot bescherming van het milieu, de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage.

Coördinatieplannen.

De Veiligheidsregio heeft afspraken gemaakt met de sectoren die van belang zijn voor een goed functionerende maatschappij. Dit noemen we de vitale infrastructuur. Deze afspraken gaan over de wijze van samenwerken maar ook over kritische processen in de crisisbeheersing. De afspraken zijn deels uitgewerkt in coördinatieplannen. Er zijn coördinatieplannen opgesteld voor de sectoren:

 • Energie
 • Drinkwater
 • Waterkolom
 • Telecom
 • Spoor
 • Nucleair/Straling

Thematische plannen.

Thematische plannen omvatten operationele samenwerkingsafspraken gericht op een bepaald thema. Hieronder vallen bijvoorbeeld afspraken over grensoverschrijdende samenwerking met België, het gebruik van NL-alert en samenwerkingsafspraken bij grof- en extreem geweld scenario’s.

Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de afdeling crisisbeheersing een coördinerende rol op de totstandkoming en het onderhoud van planvorming. De plannen komen tot stand in afstemming met alle betrokken hulpverleningsdiensten en andere (externe) partners. Er wordt ook samen gewerkt met andere Veiligheidsregio’s, bijvoorbeeld als een bepaald risicotype voor twee of meerdere regio’s eenzelfde mogelijke dreiging vormt. Dan kan het zijn dat een plan tot stand komt voor twee of meerdere Veiligheidsregio’s.