Zoeken:
Begin hoofdinhoud

De veiligheidsketen.

De cirkel van onze zorg: proactie, preventie, preparatie, repressie, nazorg en dan zijn we rond en gaan we door met proactie

Kennis van de hele keten

Wij bekijken het thema veiligheid vanuit een veiligheidsketen. Deze keten bestaat uit 5 schakels – we noemen ze ook wel fasen: proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Elk van deze schakels vraagt om een eigen aanpak en je moet voorkomen dat je je te sterk richt op één of enkele schakel(s). De toegevoegde waarde van VRBZO? Wij werken aan álle onderdelen van de veiligheidsketen. We hebben kennis van de hele keten in huis.

Proactie

In de fase van proactie nemen we structurele oorzaken van onveiligheid weg. Bij beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte kan VRBZO gemeenten adviseren om bijvoorbeeld de vestiging van een bepaald bedrijf te verbieden, vanwege de risico’s voor de omgeving.

Preventie

Met preventie bedoelen we dat we adviseren maatregelen te nemen om incidenten te voorkomen en beheersbaar te houden. Een verzorgingshuis legt bijvoorbeeld een systeem van rookmelders aan om bewoners tijdig te waarschuwen. Daarnaast geven we voorlichting, we toetsen (een aantal) vergunningen die bij gemeenten worden aangevraagd op (brand)veiligheid en we controleren of de vergunningen worden nageleefd.

Preparatie

Tijdens de preparatiefase nemen we maatregelen die ervoor zorgen dat we goed kunnen reageren op een incident of crisis. We stellen bijvoorbeeld procedures en rampenplannen op. Onze medewerkers worden opgeleid en oefenen regelmatig.

Repressie

Repressie wil zeggen dat we incidenten bestrijden. We blussen de brand, we redden mens en dier, we verlenen geneeskundige hulp, enz. En als het incident zo groot wordt dat we bijvoorbeeld bestuurlijke coördinatie en leiding nodig hebben, schakelen we over naar de multidisciplinaire rampenbestrijding.

Nazorg

Nazorg is de fase waarin we maatregelen nemen om de gewone gang van zaken te herstellen. Denk bijvoorbeeld aan  de opvang van eventuele gedupeerden en het afhandelen van schade (door de verzekeringsmaatschappij). We evalueren in deze fase ook de inzet van hulpdiensten en gemeente(n) om daarvan te leren bij volgende inzetten en bij andere fases van de veiligheidsketen.