Beleid en publicaties

Op de pagina Rol gemeenteraden beschrijven we hoe gemeenteraden invloed uit kunnen oefenen op het beleid van VRBZO. Daar staat ook een aantal documenten zoals het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan.

Daarnaast maken we meer publicaties, waaronder werkwijzers en infosheets. Deze verschillende publicaties hebben we verzameld op deze pagina.

Beleidsplan 2015-2019

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 is op 3 juli 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het beleidsplan is de leidraad voor onze organisatie in de komende vier jaar. Het beschrijft hoe we willen werken en welke doelen we willen behalen.

Beleidsplan 2015-2019

Download het document

Bestuurlijke visie op crisisbeheersing

Eén van de taken van VRBZO is het organiseren van de crisisbeheersing. Op 6 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur onze nieuwe visie op crisisbeheersing vastgesteld. Deze wordt nu uitgewerkt in een crisisplan dat we vervolgens gaan implementeren.

Bestuurlijke visie op crisisbeheersing

Download het document

Regionaal Risicoprofiel

Een andere taak van VRBZO is het opstellen van een risicoprofiel. Dit is een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio.

Regionaal Risicoprofiel

Download het document

Werkwijzer Risicobeheersing

De werkwijzer beschrijft wat de taken van VRBZO zijn op het gebied van risicobeheersing.

Werkwijzer risicobeheersing

Download het document

Regionaal crisisplan

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Regionaal crisisplan

Download het document

Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen en brochure met toelichting

We hebben een standaardadvies om het gemeenten gemakkelijker te maken bij kleine ruimtelijke ontwikkelingen. In de brochure staat wanneer het standaardadvies van toepassing is.

Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen

Download het document

Brochure maatwerk of standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen

Download het document

Beleid bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

Gemeenten zijn in het kader van brandweerzorg primair verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. De 3 veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben op basis van het Bouwbesluit beleidsregels opgesteld over de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Deze beleidsregels zijn vastgesteld door het bestuur van VRBZO en de gemeenten.

Beleid bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen

Download het document

Beleid risicocommunicatie en kernboodschappen

Hoe communiceren we over risico’s? Samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben we beleid over risicocommunicatie geformuleerd, met onder meer standaardadviezen (kernboodschappen) risicocommunicatie voor gemeenten.

Beleid risicocommunicatie

Download het document

Kernboodschappen risicocommunicatie

Download het document

De Omgevingsvisie eenvoudig beter én veiliger

Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Onderdeel van het proces is dat iedere gemeente een Omgevingsvisie opstelt. We ondersteunen gemeenten bij het maken van beleid over veiligheid in die Omgevingsvisie. Meer informatie hierover lees je in de infosheets.

Infosheet Omgevingsvisie algemeen

Download het document

Infosheet Omgevingsvisie kernwaarden

Download het document

Handreiking veilige leefomgeving, een leidraad voor het omgevingsplan

Op initiatief van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben de 3 Brabantse veiligheidsregio’s deze handreiking ‘Veilige leefomgeving’ opgesteld. Dit document is een handreiking voor en een uitnodiging aan gemeenten om samen met de veiligheidsregio’s te komen tot een goede borging van het aspect veiligheid. Van de 6 kernwaarden is er nu één handreiking uitgewerkt: ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van de hulpdiensten mogelijk’. In 2019 werken we de anderen uit.

Handreiking veilige leefomgeving

Download het document