Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Beleid en publicaties

Op de pagina Rol gemeenteraden beschrijven we hoe gemeenteraden invloed uit kunnen oefenen op het beleid van VRBZO. Daar staat ook een aantal documenten zoals het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan.

Daarnaast maken we meer publicaties, waaronder werkwijzers en infosheets. Deze verschillende publicaties hebben we verzameld op deze pagina.

Jaaroverzicht 2020

2020 was een jaar waarin gezondheid en veiligheid door corona voor iedereen hoog op de agenda stond. Wat hebben wij gedaan om de risico’s aanvaardbaar klein te maken én te houden? Met wie werkten we samen om de veiligheid in de regio te vergroten? Welke projecten hadden onze speciale aandacht?

Lees het in het jaaroverzicht van 2020

Beleidsplan 2015-2019

Het Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2015-2019 is op 3 juli 2015 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het beleidsplan is de leidraad voor onze organisatie in de komende vier jaar. Het beschrijft hoe we willen werken en welke doelen we willen behalen.

Beleidsplan 2015-2019

Download het document

Bestuurlijke visie op crisisbeheersing

Eén van de taken van VRBZO is het organiseren van de crisisbeheersing. Op 6 april 2018 heeft het Algemeen Bestuur onze nieuwe visie op crisisbeheersing vastgesteld. Deze wordt nu uitgewerkt in een crisisplan dat we vervolgens gaan implementeren.

Bestuurlijke visie op crisisbeheersing

Download het document

Regionaal Risicoprofiel

Een andere taak van VRBZO is het opstellen van een risicoprofiel. Dit is een overzicht van de rampen en crises die een reële bedreiging zijn voor onze regio. Bekijk hier het regionaal risicoprofiel 2019.

Achtergronddocument Regionaal Risicoprofiel

In het achtergronddocument wordt meer uitleg gegeven over de methodiek en zijn de risico’s uitgebreider beschreven.

Achtergronddocument Regionaal Risicoprofiel

In het achtergronddocument wordt meer uitleg gegeven over de methodiek en zijn de risico's uitgebreider beschreven.

Download het document

Werkwijzer Risicobeheersing

De werkwijzer beschrijft wat de taken van VRBZO zijn op het gebied van risicobeheersing.

Werkwijzer risicobeheersing

Download het document

Regionaal crisisplan

Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de organisatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Regionaal crisisplan

Download het document

Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen en brochure met toelichting

We hebben een standaardadvies om het gemeenten gemakkelijker te maken bij kleine ruimtelijke ontwikkelingen. In de brochure staat wanneer het standaardadvies van toepassing is.

Standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen

Download het document

Brochure maatwerk of standaardadvies ruimtelijke ontwikkelingen

Download het document

Beleid risicocommunicatie en kernboodschappen

Hoe communiceren we over risico’s? Samen met Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant hebben we beleid over risicocommunicatie geformuleerd, met onder meer standaardadviezen (kernboodschappen) risicocommunicatie voor gemeenten.

Beleid risicocommunicatie

Download het document

Kernboodschappen risicocommunicatie

Download het document

Handreiking risicocommunicatie gevaarlijke stoffen

Download het document

De Omgevingsvisie eenvoudig beter én veiliger

Met de Omgevingswet worden de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd. Onderdeel van het proces is dat iedere gemeente een Omgevingsvisie opstelt. We ondersteunen gemeenten bij het maken van beleid over veiligheid in die Omgevingsvisie. Meer informatie hierover lees je in de infosheets.

Infosheet Omgevingsvisie algemeen

Download het document

Infosheet Omgevingsvisie kernwaarden

Download het document

Handreiking veilige leefomgeving, een leidraad voor het omgevingsplan

Op initiatief van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben de 3 Brabantse veiligheidsregio’s deze handreiking ‘Veilige leefomgeving’ opgesteld. Dit document is een handreiking voor en een uitnodiging aan gemeenten om samen met de veiligheidsregio’s te komen tot een goede borging van het aspect veiligheid. Van de 7 kernwaarden zijn er nu 3 uitgewerkt. Ook is toegevoegd in bijlage 2 van de handreiking: de Bruidsschat. Hierin staan de relevante artikelen over veiligheid.  In 2020 zijn alle kernwaarden uitgewerkt.

Afwegingskader Brzo-toezicht

In Nederland zijn diversen overheden betrokken bij de uitvoering van de taken in het kader van het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) op het gebied van industriële veiligheid.

De uitvoering van deze taken is georganiseerd in zes landsdelige Brzo-regio’s. Eén van deze zes regio’s is de Brzo-regio Brabant. In deze regio werken de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, de Inspecties SZW, de waterkwaliteitsbeheerders en de drie veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) samen bij de uitvoering van Brzo-taken, waaronder het uitvoeren van toezicht en de handhaving.

Afwegingskader Brzo-toezicht

Download het document

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren

Artikel 31 van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) geeft besturen van veiligheidsregio’s de mogelijkheid inrichtingen te verplichten om een bedrijfsbrandweer te hebben, als deze inrichtingen in geval van brand of ongeval een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid kunnen opleveren. In de praktijk komt dit neer op bedrijven waarvan de activiteiten risico’s opleveren, waarop de overheidsbrandweer niet berekend hoeft te zijn (bovenmatige risico’s). Door deze bedrijven te verplichten een bedrijfsbrandweer te hebben, komt de verantwoordelijkheid voor het afdekken van deze bovenmatige risico’s bij de bedrijven zelf te liggen.

Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren

Download het document

Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

De veiligheidsregio’s hebben wettelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van industriële veiligheid. Deze betreffen onder andere het uitvoeren van toezicht op en handhaving van de verplichtingen die zijn gesteld op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo). Ten aanzien van het Brzo hebben ook het bevoegd gezag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Inspectie SZW toezichts- en handhavingstaken. Samen vormen zij de toezichthouders zoals bedoeld in artikel 1 van het Brzo 2015.

Handhavingsbeleid Industriele Veiligheid

Download het document

Beleid bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Gemeenten zijn in het kader van brandweerzorg primair verantwoordelijk voor de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. De 3 veiligheidsregio’s in Noord-Brabant hebben op basis van het Bouwbesluit beleidsregels opgesteld over de bereikbaarheid en bluswatervoorziening. Deze beleidsregels zijn vastgesteld door het bestuur van VRBZO en de gemeenten.

Beleid bereikbaarheid en bluswatervoorziening

Download het document