Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Voor gemeenten

In de Wet veiligheidsregio’s is vastgelegd dat ons land 25 veiligheidsregio’s telt. 1 van die regio’s is Zuidoost-Brabant. Hier werkt VRBZO aan veiligheid voor en samen met de 21 gemeenten.

De 21 Zuidoost-Brabantse gemeenten hebben hun taken op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing uitbesteed aan VRBZO. Dit is vastgelegd in een zogenaamde Gemeenschappelijke Regeling.

De burgemeesters van de 21 gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur van VRBZO. Het Algemeen Bestuur neemt onder meer besluiten over de koers van de organisatie, het beleidsplan, het risicoprofiel en de financiële zaken.

Naast het Algemeen Bestuur is er een Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt de directie van VRBZO aan en bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor.

In de Wet veiligheidsregio’s staat op welke momenten gemeenteraden een rol hebben bij het bepalen van de koers en het beleid van een veiligheidsregio. Ben je lid van een gemeenteraad in Zuidoost-Brabant? Lees dan verder om te weten wanneer je invloed kunt uitoefenen op de koers van VRBZO.

Algemeen Bestuur

Het bestuur van VRBZO bestaat uit 3 onderdelen: het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de adviescommissie Financiën & Bedrijfsvoering. Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de 21 burgemeesters van de regio Zuidoost-Brabant.

Lees meer

Rol gemeenteraden

Minstens 1 keer in de 4 jaar stellen de gemeenteraden in Zuidoost-Brabant vast hoe de brandweerzorg er in hun gemeente uit moet zien. Ze doen dit op basis van voorstellen die ze krijgen van het Algemeen Bestuur voor het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan.

Lees meer

Planning- en controlcyclus

VRBZO hanteert een cyclus om het bestuur te informeren over waar we aan (gaan) werken, wat de stand van zaken is en wat de kosten zijn. Hier lees je meer over deze cyclus en vind je de bijbehorende documenten.

Lees meer

Beleid en publicaties

Hier vind je beleidsstukken en documenten die onze werkwijze verduidelijken.

Lees meer