Concept rampbestrijdingsplan Diffutherm

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 13 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt:

Het concept rampbestrijdingsplan (RBP) Diffutherm the bladel

Download het inzage exemplaar

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzage legging hun zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. U kunt uw zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze concept- RBP Diffutherm) op de volgende wijze indienen:

• Per brief: richten aan mevr. Van Dijk, VRBZO afdeling Crisisbeheersing, Postbus 242, 5600 AE Eindhoven
• Per mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl
• Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevr. Van Dijk, telefoon 040 2203302.

Na de termijn van inzagelegging worden de ingebrachte zienswijze beoordeeld en wordt een besluit genomen over vaststelling van het RBP. Beroep tegen dit besluit kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorbereidingsprocedure tijdig hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden geen zienswijze te hebben ingediend.

Interessant nieuws? Deel het: