Bekendmaking terinzagelegging .

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 4 oktober 2021 gedurende zes weken het concept Crisisbeheersplan (CBP) Luchthaven Eindhoven te Eindhoven ter inzage ligt.

Op grond van 3:11, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10, eerste lid onder b, van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) is het operationeel deel van dit CBP niet openbaar. Het operationeel deel wordt daarom niet ter inzage gelegd.

Het organisatorisch deel van het CBP kunt u hieronder downloaden. Daarnaast is het mogelijk om het organisatorisch deel van het CBP in te zien in het kantoor van VRBZO, Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het CBP kan worden ingezien op afspraak tijdens kantooruren. Hiervoor kan contact opgenomen worden met mevr. Van Doorne door een e-mail te sturen naar crisisbeheersing@vrbzo.nl

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging hun zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van VRBZO. Zienswijzen kunnen (onder vermelding van ‘zienswijze concept- CBP Luchthaven Eindhoven’) op de volgende wijzen ingediend worden:

 • Per brief: richten aan:
  VRBZO afdeling Crisisbeheersing
  t.a.v. mevr. Van Doorne
  Postbus 242
  5600 AE Eindhoven
 • Per e-mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl
 • Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevr. Van Doorne via e-mail crisisbeheersing@vrbzo.nl

Degene die schriftelijk een zienswijze indient kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet te vermelden. Na de termijn van terinzagelegging worden de ingediende zienswijzen beoordeeld en wordt een besluit genomen over de vaststelling van het CBP.

Eindhoven, 1 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter.

Dhr. J. Jorritsma