Concept rampbestrijdingsplan Schippers Europe B.V. Bladel.

Bekendmaking terinzagelegging.

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt bekend, dat in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure vanaf 4 oktober 2021 gedurende zes weken het concept Rampbestrijdingsplan (RBP) Schippers Europe B.V. te Bladel ter inzage ligt.

Het RBP kunt u hieronder downloaden. Daarnaast is het mogelijk om het RBP in te zien in het kantoor van de VRBZO, Deken van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het inzien van het RBP kan op afspraak tijdens kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. Van Doorne door een e-mail te sturen naar crisisbeheersing@vrbzo.nl

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging hun zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de VRBZO. U kunt uw zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze RBP Schippers’) op de volgende wijze indienen:

 • Per brief: richten aan:
  VRBZO afdeling Crisisbeheersing
  t.a.v. mevr. Van Doorne
  Postbus 242
  5600 AE Eindhoven
 • Per e-mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl
 • Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met mevr. Van Doorne via e-mail.

Degene die schriftelijk zijn zienswijze inbrengt kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet te vermelden. Na de termijn van de inzagelegging worden de ingebrachte zienswijze beoordeeld en wordt een besluit genomen over vaststelling van het RBP.

Eindhoven, 1 oktober 2021

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

De voorzitter.

Dhr. J. Jorritsma